Krakowski Klub Golfowy 2002

Regulaminy Turniejów

Regulamin Otwartych Mistrzostw 2017

Regulamin Otwartych Mistrzostw 2016 Krakowskiego Klubu Golfowego rok założenia 2002 i Kraków Valley Golf & Country Club

Organizator i Komitet Turnieju 

Organizatorem turnieju jest Krakowski Klub Golfowy rok założenia 2002 i Kraków Valley Golf & Country Club

Skład Komitetu Turnieju:

Paweł Słowik

Jacek Matoga

Grzegorz Mądry

Uprawnieni do gry w turniejach

Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
Zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju,
zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.

Reguły i etykieta gry w golfa

Turniej odbędzie się  9 i 10 września 2017 roku wg Reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz reguł lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

Każdy zawodnik, jest proszony o nienaruszanie etykiety gry w golfa poprzez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, (Reg. 33-7).

Etykieta obowiązuje również caddiego, Odpowiedzialność za zachowanie caddiego ponosi zawodnik, który go zatrudnia.

Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi

Zgłoszenia przyjmowane będą przez stronę internetową www.kvgc.pl oraz przez stronę www.pzgolf.pl jak również telefonicznie w recepcji KVG&CC pod numer 12 258 60 00 do 8 września do godziny 14 .00 zgodnie z informacją zamieszczoną na  stronie internetowej kcgc.pl

Opłaty wpisowe:

Opłata turniejowa wynosi 100 PLN za dwa dni

Green fee w wysokości 350 PLN za dwa dni

Green fee dla członków klubu golfowego SPAR w wysokości 150 PLN za dwa dni

Posiadacze Złotych , Srebrnych Kart KVG&CC oraz Kart Premiera nie wnoszą opłaty green fee.

W opłacie wpisowej wliczona jest opłata turniejowa oraz koszty organizacyjne ( puchary i nagrody)

Lista startowa zawodników ogłoszona będzie na stronie internetowej www.golf.krakow.pl od godziny 19.00 w dniu poprzedzającym start.

Format turnieju; tees, klasyfikacje

Turniej rozgrywany będzie przez 2 dni na 36 dołkach w formacie stroke play brutto, stroke play netto oraz stableford netto, 18 dołków każdego kolejnego dnia turnieju.

Tee – turniejowe:

• długość pola dla mężczyzn (żółte) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA),
• długość pola dla kobiet (czerwone) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA).

• długość pola dla juniorów do lat 12 (czarne) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA).

Starty pierwszego dnia według HCP, drugiego dnia według wyników.

Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju

Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, prosimy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie w recepcji KVG&CC pod numer 12 258 60 00

Dyskwalifikacje

Każdy gracz, który nie ukończy rundy bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę dyskwalifikacji w Turnieju.

Każdy gracz, zostanie zdyskwalifikowany z przyczyn opisanych poniżej w Regulaminie.

Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć drogą mailową, telefonicznie lub osobiście do Komitetu Turnieju przed zakończeniem turnieju.

Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.

Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry na 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz Uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz Reg. 33-7).

Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rozpoczął rundę. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-2.b).

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę.

Karą za opóźnianie gry jest:

 • pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
  • drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
  • trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)

Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik jest w trakcie rozgrywania dołka, musi niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33 7.

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

 • natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
  • przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
  • wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

Zdawanie kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodnika, którego jest markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w recepcji KVG&CC w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy.

Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).

Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

O pierwszym miejscu w kategoriach stroke play brutto zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy.

O pierwszym miejscu w pozostałych kategoriach zadecyduje lepszy wynik w danej kategorii następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik w danej kategorii w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez zawodników identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-aequo.

Nagrody i puchary

STROKE PLAY BRUTTO ( tylko członkowie KKG ):

 • I miejsce   – Mistrz KKG 2017
 • II miejsce  – I Wicemistrz KKG 2017
 • III miejsce – II Wicemistrz KKG 2017

STROKE PLAY BRUTTO ( tylko członkowie KVG&CC ):

 • I miejsce   – Mistrz KVG&CC 2017
 • II miejsce  – I Wicemistrz KVG&CC 2017
 • III miejsce – II Wicemistrz KVG&CC 2017

NAJLEPSZA KOBIETA STROKE PLAY NETTO

 • I miejsce   – Mistrz 2017
 • II miejsce  – I Wicemistrz 2017
 • III miejsce – II Wicemistrz 2017

Klasyfikacja open :

STROKE PLAY BRUTTO –  ,

 • I miejsce   – Otwartych Mistrzostw 2017 KKG i KVG&CC
 • II miejsce  -Otwartych Mistrzostw 2017 KKG i KVG&CC
 • III miejsce -Otwartych Mistrzostw 2017 KKG i KVG&CC

Stableford netto grupa hcp 0-18,0 wspólnie dla KKG i KVG&CC

 • I miejsce   -Otwartych Mistrzostw 2017 KKG i KVG&CC
 • II miejsce  -Otwartych Mistrzostw 2017 KKG i KVG&CC
 • III miejsce -Otwartych Mistrzostw 2017 KKG i KVG&CC

Stableford netto grupa hcp 18,1-36,0 wspólnie dla KKG i KVG&CC

 • I miejsce   -Otwartych Mistrzostw 2017 KKG i KVG&CC
 • II miejsce  -Otwartych Mistrzostw 2017 KKG i KVG&CC
 • III miejsce -Otwartych Mistrzostw 2017 KKG i KVG&CC
Kategorie brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce (od 1 do 3) w kategorii brutto nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię netto. W takich przypadkach, nagroda automatycznie przechodzi na następną osobę w klasyfikacji netto.

 

HCP turniejowy

W Mistrzostwach KKG rok założenia 2002 i KVG&CC, HCP gry zawodników z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP następuje dopiero po zamknięciu turnieju.

Sprzęt elektroniczny

Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z Komitetem Turnieju.

Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to, czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.

Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

Caddies

Każdy zawodnik może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4).

Harmonogram turniejów, grupy startowe

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach są zobowiązani do podporządkowania się do harmonogramu turnieju. Komitet Turnieju nie będzie brał pod uwagę żadnych przesunięć czasu gry związanych z indywidualnymi oczekiwaniami zawodników.

Starty pierwszego dnia według HCP, drugiego dnia według wyników.

Zmiany w regulaminie

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

Postanowienia dodatkowe

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek określony w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o Sporcie i oświadcza, że jest zdolny do udziału we współzawodnictwie sportowym.

Postanowienia końcowe

Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

Wszelkie uwagi uczestników Mistrzostw dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną do Komitetu Turnieju -krakowskiklubgolfowy@kvgc.pl

Rejestracja na turniej Mistrzostw KKG i KVG&CC oznacza, że: zawodnik zapoznała się z regulaminem turnieju i akceptuje jego postanowienia.

 

 

 

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies