Krakowski Klub Golfowy 2002

Regulamin

Regulamin – Zasady Członkostwa w Krakowskim Klubie Golfowym rok założenia 2002

Członkostwo Klubu realizowane jest zgodnie ze Statutem i Regulaminem – Zasady Członkostwa                                                        w Krakowskim Klubie Golfowym rok założenia 2002

1. Członkiem Klubu może zostać osoba, która spełnia kryteria etyczne i moralne, zadeklarowała chęć wstąpienia i uiściła stosowne opłaty klubowe określone cennikiem.

2. Każda osoba starająca się o członkostwo w KKG kieruje pisemną Deklaracje do Prezesa Zarządu.

3. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu

4. Członkostwo w Klubie KKG oznacza równocześnie akceptacje Statutu Krakowskiego Klubu Golfowego rok założenia 2002 oraz Regulaminu – Zasady członkostwa w Krakowskim Klubie Golfowym rok założenia 2002 .

5. Przyjęcie w poczet członków Klubu nie stoi na przeszkodzie posiadanie członkostwa innych krajowych lub zagranicznych klubów golfowych

6. Prawa i Obowiązki Członka KKG :

a/ Członkowie Klubu mają prawo do:

 • Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu;
 • Udziału w Walnym Zebraniu Członków z prawem głosowania;
 • Udziału we wszystkich zawodach golfowych i imprezach organizowanych przez Klub na zasadach określonych w Regulaminach turniejów.
 • Składania wniosków do władz Klubu;
 • Ochrony swoich praw przez Klub.
 • Informacji mailowej związanej z działalnoscią Klubu
 • Posiadania odznaki klubowej i używania emblematu Klubu
 • Używania tytułu „Członek KKG”

b/ Członkowie Klubu zobowiązani są do:

 • Przestrzegania zasad i reguł lokalnych gry w golfa, aktualnych zaleceń związanych z grą i zachowaniem sie na polu
 • Przestrzegania postepowania zgodnie z zasadami członkostwa KKG
 • Systematycznego i terminowego regulowania opłat członkowskich
 • Ponoszenia odpowiedzialności za zachowanie swoje i zaproszonych przez siebie gości na imprezy organizowane przez Klub.
 • Przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu;
 • Propagowania sportu golfowego;
 • Zaniechania wszelkiej działalności, która mogłaby doprowadzić do naruszenia dobrego imienia Klubu lub jego celów;
 • Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Klubu;
 • Brania czynnego udziału w pracach Klubu,
 • Uczestniczenia- stosownie do możliwości- w imprezach sportowych organizowanych przez Klub;

7. Wysokość opłaty klubowej rocznej ustala Zarząd:

8. Opłata klubowa roczna uiszczona będzie nie później niż do 31 marca każdego roku. Zarząd Klubu wskaże na stronie internetowej : www.kvgc.pl sposób i miejsce dokonania opłaty;

9. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

a/ Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie;

b/ Wykluczenia z Klubu Uchwałą Zarządu z powodu

 • Rażącego nieprzestrzegania Statutu Krakowskiego Klubu Golfowego rok założenia 2002 oraz Regulaminu – Zasady członkostwa w Krakowskim Klubie Golfowym rok założenia 2002 .
 • Nieopłacenia opłaty klubowej do 15 maja każdego roku zgodnie ze Statutem;
 • Działania członka na szkodę klubu

c/ Rozwiązania lub likwidacji Klubu;

d/ Śmierci członka.

10. Każdy członek może bez podania powodu wystąpić z Klubu, na koniec każdego roku kalendarzowego. Wniosek o wystąpienie winien być złożony do 30 listopada bieżącego roku na rok następny. Termin złożenia wniosku o wystąpienie jest określony datą stempla pocztowego.

11. Po wystąpieniu lub wykluczeniu członka Klubu, traci on wszystkie prawa związane z członkostwem . Opłaty już dokonane na rzecz klubu nie ulegają zwrotowi po ustaniu członkostwa.

12. Od decyzji Zarządu Klubu stwierdzającej ustanie członkostwa Klubu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 30 dni od daty doręczenia członkowi decyzji Zarządu klubu i za pośrednictwem Klubu. W razie wątpliwości decydująca jest data stempla pocztowego.

13. Członkowie Klubu zobowiązani są do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresów zamieszkania oraz adresów do korespondencji, w tym także adresów do korespondencji elektronicznej. Pisma wysyłane na podane Zarządowi Klubu adresy, a nie podjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.

14. Członkostwo w Klubie KKG oznacza iż każdy Członek KKG wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku na stronie internetowej kvgc.pl i facebook przez Krakowski Klub Golfowy rok założenia 2002.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies