Krakowski Klub Golfowy 2002

Statut

(tekst jednolity sporządzony dnia 21 czerwca 2018 r.)

STATUT

Stowarzyszenia „KRAKOWSKI KLUB GOLFOWY 2002”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

„KRAKOWSKI KLUB GOLFOWY 2002” zwany dalej w skrócie „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby uprawiające grę w golfa, pragnące rozwijać zainteresowanie tą formą spędzenia czasu i dążące do propagowania tej dyscypliny sportu.

§1

1/ Stowarzyszenie działa na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej.
2/ Siedzibą Klubu jest miasto Kraków.

§2

Klub działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989. roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z poźn. zm.), w myśl przepisów ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873)   oraz zgodnie z postanowieniami nin. statutu.

§3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy

§4

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi zasadami.

§5

Klub może należeć do międzynarodowych organizacji golfowych. Decyzję o przystąpieniu do takich organizacji podejmuje Zarząd Klubu, jeżeli przynależność do tych organizacji odpowiada realizacji statutowych celów Klubu.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§6

Celem Klubu jest:
1. stworzenie warunków do czynnego uprawiania golfa przez mieszkańców Krakowa i okolic, jak również osób spoza tego obszaru i cudzoziemców,
2. propagowanie gry w golfa jako dyscypliny sportu,
3. popularyzowanie tej gry jako formy rekreacji, podnoszenia sprawności fizycznej i intelektualnej,
4. krzewienie znajomości zasad, przepisów i etykiety gry w golfa,
5. uczestniczenie w zawodach sportowych organizowanych przez inne kluby golfowe,
6. współpraca z innymi klubami sportowymi w Kraju i za granicą,
7. opieka nad młodzieżą uczącą się gry w golfa,
8. działalność charytatywna .
9. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

§7

Klub realizuje swoje zadania statutowe poprzez:
1. prowadzenie nauki gry w golfa, szkółek golfowych dla młodzieży, wykładów z etykiety gry i jej zasad,
2. propagowanie golfa w środkach masowego przekazu,
3. organizowanie zawodów golfowych,
4. organizowanie innych form rekreacji towarzyszących golfowi,
5. utrzymywanie kontaktów z innymi klubami golfowymi w Kraju i za granicą,
6. współpracę z Polskim Związkiem Golfa,
7. dofinansowanie imprez, turniejów, koncertów i wystaw w tym charytatywnych,
8. prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wydawniczej i doradczej, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Nieodpłatna działalność statutowa Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego może dotyczyć:
1. dofinansowania statutowej działalności organizacji i jednostek zajmujących się popularyzacją i krzewieniem kultury fizycznej, sportu i rekreacji w szczególności związanych z propagowaniem gry w golfa (PKD 91.33.Z)
2. finansowania lub dofinansowania działalności sportowej (PKD 92.6)
3. finansowania lub dofinansowania działalności rekreacyjnej (PKD 92.7)
4. finansowania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i rekreacji (PKD 91.33.Z)
5. nawiązywania i utrzymywania stosunków z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami sportu i rekreacji (91.33.Z)
6. upowszechniania i promocji sportu i rekreacji, w tym organizowanie turniejów, zawodów i imprez (74.87.A)
7. organizowania narad, szkoleń, wystaw i imprez z zakresu działalności Stowarzyszenia, a powyższe cele będą realizowane metodami: finansowania, dofinansowania, nagród i stypendiów zarówno zwrotnych, jak też bezzwrotnych w zależności od decyzji Zarządu (91.12.Z)

§7a

1) Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą służąca realizacji celów statutowych bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo placówek.
2) Wyodrębnione placówki w razie powołania wyodrębnione są na zasadach samofinansowania i działają w ramach posiadanych i wypracowanych środków własnych.
3) Decyzję o ustanowieniu placówki oraz powołaniu i odwołaniu jej kierownika, także likwidacji i powołaniu  likwidatorów podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, sprawujący też nadzór nad jej działalnością,
4) Kierownik placówki jest pełnomocnikiem Zarządu Stowarzyszenia, a jego zakres działania jest określony w odrębnej umowie bądź w odpowiednim pełnomocnictwie.
5) Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych kosztów oraz zysk przeznaczony na finansowanie działalności statutowej Stowarzyszenia.
6) Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd Stowarzyszenia. Wynagrodzenia osób zatrudnionych nie może przekroczyć wskaźnika.1.5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS.
7) Wynik działalności gospodarczej Stowarzyszenia podlega opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.
8) Zarząd Stowarzyszenia wyodrębni działalności pożytku publicznego, jeśli uzyska taki status.

§7b

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ   NIESKLASYFIKOWANA (PKD 94.99.Z)
2) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM (PKD  93.19.Z)
3) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA (PKD  93.29.Z)
4) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
(PKD  82.30.Z)
5) BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ (PKD  73.20.Z)
6) DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA (PKD  74.20.Z)
7) POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH (PKD 85.51.Z)
8) WYPOŻYCZNIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO (PKD  77.21.Z)
9) PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚĆI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) (PKD 56.21.Z)
10) POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH (PKD 47.19.Z)
11) RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE (PKD  56.10.B)
12) WYDAWANIE KSIĄŻEK PKD  58.11.Z)
13) POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH (PKD 73.12.D)

2. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków Klubu

§8

Klub posiada następujące formy członkostwa:
1/ członkowie zwyczajni,
2/ członkowie uczestnicy,
3/ członkowie honorowi.
4/ członkowie wspierający

§9

Zasady dotyczące wszystkich rodzajów członkostwa.
1/ Członkiem Klubu może zostać osoba, która:
1. złoży pisemną Deklarację członkostwa” określającą rodzaj członkostwa i inne uprawnienia,
2. zaakceptuje Regulamin – „Zasady członkostwa w klubie golfowym KRAKOWSKI KLUB GOLFOWY 2002”,
3. wpłaci opłatę właściwą dla danego rodzaju członkostwa,
4. daje rękojmie respektowania zasad obowiązujących uprawiających grę w golfa,
5. zostanie zaakceptowany przez Zarząd Klubu.

2/ Osoby małoletnie zobowiązane są dodatkowo przedłożyć Zarządowi Klubu pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych lub opiekunów na przynależność do Klubu.
3/ Prawo uzyskania członkostwa przysługuje także cudzoziemcom.

§10

Członkowie zwyczajni:
1. mają prawo uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Klubu,
2. posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Klubu, stosownie do postanowień ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
3. uczestniczenia w zawodach i imprezach organizowanych przez Klub,
4. korzystania z innych uprawnień określonych regulaminami i uchwałami Zarządu Klubu.

§11

Członkowie uczestnicy to osoby, które przy wypełnieniu wymagań określonych w § 9 Statutu deklarują korzystanie z pola golfowego i urządzeń towarzyszących w sposób i w zakresie przewidzianym dla tego typu członkostwa. Członkowie uczestnicy na zaproszenie Zarządu Klubu mogą brać udział w Walnych Zgromadzeniach Klubu, bez czynnych i biernych praw wyborczych i bez prawa głosowania.

§12

1. Członkiem honorowym zostaje osoba, którą ze względu na szczególne zasługi w dziedzinie nauki, sportu, biznesu, polityki lub spraw społecznych otrzyma ten tytuł na mocy uchwały Zarządu Klubu.
2. Członek honorowy nie posiada czynnych i biernych praw wyborczych w stowarzyszeniu. Może brać udział w Walnych Zgromadzeniach Klubu z głosem doradczym, bez prawa do głosowania.
3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która wspomaga Stowarzyszenie finansowo, organizacyjnie, sprzętowo lub w inny zadeklarowany sposób
4. Członkowie wspierający nie mogą posiadać biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
5. Członek wspierający ma prawo:
6. brać udział z głosem doradczym w zebraniach i pracach Stowarzyszenia, osoby prawne przez upoważnionego przedstawiciela,
7. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

§13

Do obowiązków członków Klubu należy:
1. Regularne płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Klubu,
2. Czynny udział w działalności Klubu,
3. Przestrzeganie Statutu i uchwał Władz Klubu,
4. Przestrzeganie postanowień określonych w „Zasadach Członkostwa w klubie golfowym KRAKOWSKI KLUB GOLFOWY 2002” oraz innych regulaminach,
5. Poszanowanie i dbanie o dobre imię Klubu,
6. Godne reprezentowanie barw Klubu.

§14

Członkostwo w Klubie ustaje przez:
1. pisemne oświadczenie Członka o wystąpieniu z Klubu,
2. śmierć Członka Klubu,
3. cofnięcie przez Przedstawicieli ustawowych lub opiekunów zgody na członkostwo w Klubie osoby małoletniej
4. rozwiązanie Klubu na podstawie postanowień Statutu,
5. uchwałę Zarządu Klubu o wykluczeniu Członka Klubu, w przypadkach:
a/ działania Członka na szkodę Klubu,
b/ rażącego naruszenia przez Członka postanowień Statutu lub regulaminów uchwalonych na podstawie nin.  Statutu,
c/ niepłacenia wymaganych opłat i składek członkowskich za dany rok kalendarzowy do 15 maja roku, którego dotyczą.
6. likwidację lub ogłoszenie upadłości osoby prawnej.
7. Ustanie Członkostwa w „KRAKOWSKIM KLUBIE GOLFOWYM 2002” powoduje wygaśnięcie praw Członka Klubu bez prawa zwrotu uiszczonych za dany okres opłat i składek z tytułu członkostwa.

Rozdział IV
Władze Klubu

§15

Władzami Klubu są:
1. Walne Zgromadzenie Klubu,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§16

Kadencja Władz Klubu określonych w § 15 pkt. 2 – pkt. 4 trwa cztery lata.

§17

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Klubu i może mieć charakter Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Zgromadzenia.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej 1 raz na cztery lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. Zgromadzenie takie może być nadto zwołane przez Zarząd na podstawie wniosku Członków Klubu reprezentujących 1/3 ogółu wszystkich Członków Klubu, dla rozpatrzenia spraw określonych w tym wniosku.
4. W przypadku gdy Zarząd Stowarzyszenia nie dopełni obowiązków dotyczących zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub jest niezdolny do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 17 pkt. 3 prawo zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia w trybie określonym w pkt 5 i 6”
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia doręczenia wniosku Zarządowi Klubu lub podjęcia przez Zarząd uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie może być zwoływane przez Zarząd za pomocą listów poleconych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod warunkiem złożenia przez danego członka pisemnego oświadczenia, w którym wyrazi zgodę na takie zawiadamianie go i wskaże adres poczty elektronicznej na który przedmiotowe zawiadomienia będą nadawane co najmniej na 14 dni przed terminem Zgromadzenia.

§18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a/  wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Golfa, Sądu Koleżeńskiego,
b/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie Klubu,
c/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
d/ uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
e/ uchwalanie programów działalności sportowej, organizacyjnej i finansowej Klubu,
f/ podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu.
2. Walne Zgromadzenie Klubu jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy Członków Klubu uprawnionych do głosowania – w przypadku pierwszego terminu Zgromadzenia.
W przypadku braku możliwości podjęcia uchwały w pierwszym terminie, Zgromadzenie władne jest do podjęcia uchwały bez względu na ilość Członków uprawnionych do głosowania, jeżeli termin drugiego Zgromadzenia został ogłoszony lub doręczony uprawnionym do głosowania.
3. Uchwały walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Głosowania podczas Walnego Zgromadzenia Klubu są jawne, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Wybór władz Klubu oraz składu Sądu Koleżeńskiego odbywa się w tajnym głosowaniu.
4. W Walnym Zgromadzeniu Klubu mogą brać udział osoby zaproszone przez Zarząd Klubu, jednakże bez prawa głosowania.

§19

1. Zarząd Klubu jest wybierany przez Walne Zgromadzenie i składa się z trzech do pięciu Członków, którzy ze swojego grona wybierają Prezesa i dwóch vice prezesów. .
2. Do ważności uchwał podejmowanych przez Zarząd Klubu wymagana jest obecność przynajmniej dwóch osób. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę występujących potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz na kwartał.
4. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

§20

1. Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
2. kierowanie bieżącą działalnością sportową, rekreacyjną, organizacyjną i finansową w okresach między Walnymi Zgromadzeniami Klubu,
3. podejmowanie uchwał o przyjmowaniu Członków Klubu,
4. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu,
5. opracowywanie i wykonywanie programów działalności,
6. zatwierdzanie regulaminów, planów pracy, preliminarzy budżetowych i szczegółowych zasad członkostwa Klubu,
7. sporządzanie sprawozdań z działalności Klubu,
8. reprezentowanie Klubu na zewnątrz, działanie w jego imieniu,
9. powoływanie komisji i sekcji problemowych,
10. współpraca z innymi klubami i organizacjami,
11. podejmowanie uchwał o wykluczeniu Członka Klubu w przypadkach Statutem przewidzianych.
12. W przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego Prezes Zarządu pełni funkcję kierownika organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.U. nr 96, poz. 873 z 2003r. z późn. zm.).

§21

1. Działalność Klubu kontroluje Komisja Rewizyjna.
2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Klubu.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i pokrywa się z kadencją Zarządu Klubu. Odwołanie Zarządu Klubu przed upływem kadencji nie powoduje skrócenie kadencji Komisji Rewizyjnej.
5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a/ prowadzenie okresowej kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu i wydawanie zaleceń pokontrolnych,
b/ przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
c/ występowanie wobec Walnego Zgromadzenia Klubu z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
d/ przedstawianie Zarządowi Klubu propozycji zmian w zakresie bieżącej działalności Klubu, zmierzających do usprawnienia jego funkcjonowania,
6. Wykonywanie uprawnienia do kontroli działalności Klubu przez Członków Klubu odbywa się za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
7. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a/żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia
b/żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
6. Członek Komisji Rewizyjnej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia podjęta w głosowaniu tajnym i bezpośrednim zwykłą większością oddanych głosów.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być:
a/jednocześnie członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
b/nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c/z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone wart. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26,poz. 306 z 2001r. z późń. zm.). O przyznaniu wynagrodzenia lub zwrocie kosztów decyduje Walne Zgromadzenie.

§22

W przypadku niepełnej obsady Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo do uzupełnienia składu w drodze wyboru spośród Członków Klubu. Liczba członków władz Klubu wybranych tą drogą nie może przekroczyć 1/3 członków składu statutowego.

Rozdział V
Sąd Koleżeński

§23

1. Sąd Koleżeński powołany jest do rozpoznawania przypadków naruszenia przez Członków Klubu zasad etyki i reguł postępowania przyjętych w środowisku grających w golfa.
Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego nie należą sprawy ze skarg i wniosków na działalność władz Klubu.
2. Sąd Koleżeński wybierany jest w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Klubu spośród Członków Klubu cieszących się nieskazitelnym charakterem.
3. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi 3 – 5 osób nie będących członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w składzie 3 osobowym.
4. Sąd zbiera się na pisemny wniosek Członka Klubu i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca. W razie potrzeby Sąd Koleżeński wysłuchuje informacji osób zainteresowanych. W każdym przypadku wysłuchanie obwinionego jest obowiązkowe.
5. Z przesłuchania sporządza się protokół, podpisywany przez osoby uczestniczące w przesłuchaniu.
6. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich Członków Klubu.
7. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§24

Sąd Koleżeński może wymierzyć kary:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka Klubu, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Klubu.

Rozdział VI
Wyróżnienia i kary

§25

1. Za szczególny wkład w realizację zadań Klubu mogą zostać przyznane wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§26

W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarząd może wymierzyć Członkowi Klubu karę upomnienia, nagany lub zawieszenia w prawach Członka Klubu – wg regulaminu uchwalonego przez Zarząd Klubu.
1. W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Zarząd Klubu może podjąć uchwałę o wykluczenie Członka z stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu Członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział VII
Majątek i fundusze Klubu

§27

1. Na majątek Klubu składają się:
nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
a/ wpływy ze składek członkowskich,
b/ spadki darowizny, dotacje, subwencje i zapisy poczynione na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne lub prawne, a także przez instytucje nie posiadające osobowości prawnej,
c/ dochody z majątku,
d/ dochody z działalności gospodarczej,
e/ innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne lub prawne, a także przez instytucje nie posiadające osobowości prawnej,
3. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o  przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy  w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§28

1. O sposobie gospodarowania środkami finansowymi uzyskanymi z źródeł wymienionych w § 27 decyduje Zarząd Klubu.
2. Stowarzyszenie nie ma prawa:
a)       udzielania pożyczek, zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)       przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)       wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
d)       zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VIII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

§29

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§30

1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu może podjąć Walne Zgromadzenie Klubu większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o likwidację Klubu winien być na piśmie podany do wiadomości Członkom Klubu, co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia Klubu.
3. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz przeznaczenie majątku zlikwidowanego Klubu.
4. Likwidatorem Klubu jest Prezes Zarządu urzędujący w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu o likwidacji, chyba, że uchwała o likwidacji zawiera inne postanowienie.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies