Krakowski Klub Golfowy 2002

Regulaminy Turniejów

REGULAMIN II TURNIEJU KLUBOWEGO O PUCHAR PREZESA

Regulamin II Turnieju Klubowego o Puchar Prezesa Krakowskiego Klubu Golfowego rok założenia 2002

1. Organizator i Komitet Turnieju

Organizatorem turnieju jest Krakowski Klub Golfowy rok założenia 2002, turniej odbędzie się na polu
golfowym Armada Golf Club w Bytomiu w dniu 14.07.2018
Skład Komitetu Turnieju:
Członek Zarządu – Jacek Matoga,
Kapitan Klubu – Dariusz Kowalewski
Administrator Klubu – Tomasz Ryba

2. Uprawnieni do gry w turniejach

Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:
Zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju, zawodnicy posiadający aktualną
kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania
aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.
W przypadku braku aktualnego HCP PZG graczowi będzie przyznany HCP=0;
W przypadku braku aktualnego HCP Klubowego graczowi będzie przyznany HCP=36,1;

3. Reguły i etykieta gry w golfa

Turniej odbędzie się wg Reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz reguł lokalnych
zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
Każdy zawodnik, jest proszony o nienaruszanie etykiety gry w golfa poprzez np. rzucanie kijami,
używanie wulgarnych wyrażeń, (Reg. 33-7).
Etykieta obowiązuje również caddiego, Odpowiedzialność za zachowanie caddiego ponosi zawodnik,
który go zatrudnia.

4. Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie w recepcji Armada Golf Club lub przez stronę
internetową www.pzgolf.pl w zakładce turnieje w terminie do 13.07.2018 do godziny 15.00.
Opłaty wpisowe:
Członkowie Klubu KKG 140 PLN
Goście 140 PLN
Członkowie ARMADA Golf z abonamentem rocznym – 40 PLN
W opłacie wpisowej wliczona jest opłata turniejowa oraz koszty organizacyjne ( puchary, lunch po
turnieju )
Lista zakwalifikowanych zawodników ogłoszona będzie na stronie internetowej www.pzgolf.pl od
godziny 19.00 w dniu poprzedzającym start.

5. Format turnieju; tees, klasyfikacje

Turniej rozgrywany będzie na 18 dołkach (2x 9 dołków) w formacie 3/4 stableford netto w jednej
grupie handicapowej.
Klasyfikacja będzie prowadzona rozłącznie dla członków KKG i osobna dla Gości.
Tee – turniejowe:
• długość pola dla mężczyzn (żółte) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską
Federację Golfa (EGA),
• długość pola dla kobiet i juniorów do lat 12 (czerwone) – z uwzględnieniem zmian długości
dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA).

6. Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju

Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, prosimy
bezzwłocznie zgłosić telefonicznie w recepcji Armada Golf Club.

7. Dyskwalifikacje

Każdy gracz, który nie ukończy rundy bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę dyskwalifikacji w
Turnieju.
Każdy gracz, zostanie zdyskwalifikowany z przyczyn opisanych poniżej w Regulaminie.
Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć drogą mailową,
telefonicznie lub osobiście do Komitetu Turnieju przed zakończeniem turnieju.

8. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.

Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry na 5 minut przed czasem startu
wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5
minut po czasie startu wyznaczonym (patrz Uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności
uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast
dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz Reg. 33-7).
Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rozpoczął rundę. Samowolna
zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej
reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-2.b).

9. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa
będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu
pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy
dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest
ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas
na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot,
chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika
z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i
otrzyma odpowiednią karę.
Karą za opóźnianie gry jest:
• pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne,
• drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne,
• trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

10. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że
istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i
wszystkie wyniki danej rundy.

11. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)

Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie,
gdy zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej
przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik jest w trakcie rozgrywania dołka, musi niezwłocznie przerwać
grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie zdyskwalifikowany,
chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33 7.
Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
• natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
• przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
• wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

12. Zdawanie kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodnika, którego jest
markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za
złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się
będzie w recepcji pola golfowego w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy.
Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany,
chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).

13. Zasady rozstrzygania remisów po rozegraniu rundy regulaminowej

W przypadku wyników remisowych na miejscach nagradzanych (1,2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy
wynik 3/4 stableford netto w następującej kolejności: ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek, niższy handicap.

14. Nagrody

Klasyfikacja KKG kategoria 3/4 stableford( tylko członkowie KKG ):
I miejsce – nagroda Puchar Prezesa – piękna ręcznie rzeźbiona figura golfisty
II miejsce – puchar
III miejsce – puchar

Klasyfikacja open kategoria 3/4 stableford (goście nie będący członkami KKG)
I miejsce – puchar ,
II miejsce – puchar,
III miejsce – puchar.

Dla wszystkich uczestników turnieju:
Puchar – za nearest to the pin
Puchar – za longest drive Panie
Puchar – za longest drive Panowie
15. HCP turniejowy
Turniej ma wpływ na handicap gracza.

16. Sprzęt elektroniczny

Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione.
Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z Komitetem
Turnieju.
Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie
można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek
wiatru. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru
innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co karą jest
dyskwalifikacja, bez względu na to, czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.

17. Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Gracze mogą korzystać ze środków transportu typu melex podczas trwania regulaminowej rundy
zawodów.

18. Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

19. Caddies

Każdy zawodnik może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4).

20. Harmonogram turnieju, grupy startowe

Wszyscy zawodnicy uczestniczący turnieju są zobowiązani do podporządkowania się do
harmonogramu turnieju. Komitet Turnieju nie będzie brał pod uwagę żadnych przesunięć czasu gry
związanych z indywidualnymi oczekiwaniami zawodników.

21. Zmiany w regulaminie

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem
turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym
terminie.

22. Postanowienia dodatkowe

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych,
zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony
przez organizatora Turnieju podmiot.
Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z
wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz
wydawniczych.
Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek określony w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25
czerwca 2010 roku o Sporcie i oświadcza, że jest zdolny do udziału we współzawodnictwie
sportowym.

23. Postanowienia końcowe

Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie
przysługuje od nich tryb odwoławczy.
Wszelkie uwagi uczestników Mistrzostw dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z
tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną do Komitetu Turnieju.
Rejestracja na turniej oznacza, że: zawodnik zapoznał się z regulaminem szczegółowym turnieju i
akceptuje jego postanowienia.

Komitet turnieju.

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies