Krakowski Klub Golfowy 2002

Klub

Regulamin Otwartych Mistrzostw KKG rok założenia 2002 i KVG & CC

Regulamin Otwartych Mistrzostw Krakowskiego Klubu Golfowego rok założenia 2002

Kraków Valley Golf & Country Club

 

Organizator i Komitet Turnieju

Organizatorem turnieju jest Krakowski Klub Golfowy rok założenia 2002 reprezentowany przez Komitet Turnieju.

Skład Komitetu Turnieju:

Prezes Stowarzyszenia – Andrzej Kuba,

Kapitan Klubu – Paweł Słowik

Zastępca Kapitana Klubu – Jacek Matoga

Uprawnieni do gry w turniejach

Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:  Zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju,  zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.

W przypadku braku aktualnego HCP PZG graczowi będzie przyznany HCP=0;

W przypadku braku aktualnego HCP Klubowego graczowi będzie przyznany HCP=36,1;

Reguły i etykieta gry w golfa

Turniej odbędzie się wg Reguł R&A of St. Andrews, Polskiego Związku Golfa oraz reguł lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.

Każdy zawodnik, jest proszony o nienaruszanie etykiety gry w golfa poprzez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, (Reg. 33-7).

Etykieta obowiązuje również caddiego, Odpowiedzialność za zachowanie caddiego ponosi zawodnik, który go zatrudnia.

Zgłoszenia, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie w recepcji KVG&CC pod numer 12 258 60 00 lub przez stronę internetową www.golf.krakow.pl do 09 pażdziernika do godziny 15 .00 zgodnie z informacją zamieszczoną na w/w stronie internetowej

Opłaty wpisowe:

Członkowie Klubu KKG – green fee + 80PLN

Członkowie KKG proszeni są o wpłacenie jedynie 60PLN . Pan Andrzej Kuba wnosi dopłatę 20 PLN dla każdego członka Stowarzyszenia Krakowskiego Klubu Golfowego rok założenia 2002.

Członkowie Klubu KVG&CC – green fee + 80 PLN

Goście – green fee w wysokości 350 PLN + 80 PLN

Posiadacze Złotych , Srebrnych Kart KVG&CC oraz Kart Premiera nie wnoszą opłaty green fee.

W opłacie wpisowej wliczona jest opłata turniejowa oraz koszty organizacyjne ( puchary, lunch w drugim dniu turnieju )

Lista zakwalifikowanych zawodników ogłoszona będzie na stronie internetowej www.golf.krakow.pl od godziny 19.00 w dniu poprzedzającym start.

Format turnieju; tees, klasyfikacje

Turniej rozgrywany będzie na 36 dołkach w formacie stroke play brutto oraz stroke play netto, 18 dołków każdego kolejnego dnia turnieju.

Tee – turniejowe:  • długość pola dla mężczyzn (żółte) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA),  • długość pola dla kobiet (czerwone) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA).

 

 

Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju

Wszelkie nagłe wypadki konieczności rezygnacji zawodnika z udziału w turnieju, prosimy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie w recepcji KVG&CC pod numer 12 258 60 00

 

Dyskwalifikacje

Każdy gracz, który nieukończy rundy bez podania ważnej przyczyny, otrzyma karę dyskwalifikacji w Turnieju.

Każdy gracz, zostanie zdyskwalifikowany z przyczyn opisanych poniżej w Regulaminie.

Wyjaśnienia odnośnie przerwania gry lub nie pojawienia się na starcie należy złożyć drogą mailową, telefonicznie lub osobiście do Komitetu Turnieju przed zakończeniem turnieju.

Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.

Każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry na 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz Uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz Reg. 33-7).

Zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w jakiej rozpoczął rundę. Samowolna zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników są niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja (Reg. 6-2.b).

Opóźnianie gry. Wolne tempo gry

Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu startu. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 50 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę.

Karą za opóźnianie gry jest:

  • pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne, • drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne, • trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.

Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji (uwaga do Reg. 6-8.b)

Jeżeli gra zostanie zawieszona przez Komitet Turnieju z powodu niebezpiecznej sytuacji w momencie, gdy zawodnicy znajdują się między dołkami, nie wolno im rozpocząć gry do czasu wznowienia jej przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik jest w trakcie rozgrywania dołka, musi niezwłocznie przerwać grę i postąpić zgodnie z Reg. 6-8.c. Jeżeli zawodnik nie przerwie gry, zostanie zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary, zgodnie z Reg. 33 7.

Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:

  • natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny, • przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny, • wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.

Zdawanie kart wyników

Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodnika, którego jest markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie w recepcji KVG&CC w czasie do 10 minut po zakończeniu rundy.

Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany, chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary (Reg. 6-6.b).

Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych

O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, ostatnie 9, 6, 3, ostatni dołek ostatniej rundy.

Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez zawodników identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-aequo.

Nagrody i puchary

STROKE PLAY BRUTTO ( tylko członkowie KKG ):

  • I miejsce – Mistrz KKG 2015 • II miejsce  – I Wicemistrz KKG 2015  • III miejsce – II Wicemistrz KKG 2015

STROKE PLAY BRUTTO ( tylko członkowie KVG&CC ):

  • I miejsce – Mistrz KVG&CC 2015 • II miejsce  – I Wicemistrz KVG&CC 2015  • III miejsce – II Wicemistrz KVG&CC 2015

NAJLEPSZA KOBIETA KKG STROKE PLAY BRUTTO

NAJLEPSZA KOBIETA KVG&CC STROKE PLAY BRUTTO

Klasyfikacja open :

STROKE PLAY NETTO

  • I miejsce – Mistrz KKG i KVG&CC                                                                                      • II miejsce – I Wicemistrz KKG i KVG&CC • III miejsce – II Wicemistrz KKG i KVG&CC

STROKE PLAY BRUTTO– najlepszy mężczyzna mistrzostw ,

I miejsce – MISTRZ KKG i KVG&CC

HCP turniejowy

W Mistrzostwach KKG rok założenia 2002 i KVG&CC, HCP gry zawodników z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP następuje dopiero po zamknięciu turnieju.

Sprzęt elektroniczny

Używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów w trakcie gry jest zabronione. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z Komitetem Turnieju.

Dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Jeżeli podczas regulaminowej rundy gracz użyje urządzenia, które posiada możliwość pomiaru innych parametrów mogących mieć wpływ na jego grę narusza Regułę 14-3, za co karą jest dyskwalifikacja, bez względu na to, czy ta dodatkowa funkcja urządzenia została użyta, czy też nie.

Wózki golfowe samojezdne (typu Melex)

Gracze nie mogą korzystać ze środków transportu podczas trwania regulaminowej rundy zawodów, chyba, że za zezwoleniem Komitetu Turnieju. Karą za naruszenie warunku są:

Dwa uderzenia za każdy dołek, na którym naruszenie miało miejsce; maksymalna kara na rundę wynosi cztery uderzenia (po dwa uderzenia na każdym z dwóch pierwszych dołków, na których naruszenie miało miejsce).

Jeżeli naruszenie zostało odkryte pomiędzy rozgrywaniem dwóch dołków, wtedy przyjmuje się, że zostało zauważone w czasie rozgrywania następnego dołka i kara musi być zastosowana w odpowiedni sposób.

Korzystanie przez gracza z jakiejkolwiek niedozwolonej formy transportu musi być zaprzestane natychmiast po odkryciu, że doszło do naruszenia warunku. W innym przypadku gracz zostanie zdyskwalifikowany.

Wózki golfowe elektryczne

Wózki elektryczne są dozwolone.

Caddies

Każdy zawodnik może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4).

Harmonogram turniejów, grupy startowe

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach są zobowiązani do podporządkowania się do harmonogramu turnieju. Komitet Turnieju nie będzie brał pod uwagę żadnych przesunięć czasu gry związanych z indywidualnymi oczekiwaniami zawodników.

Zmiany w regulaminie

Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie przed rozpoczęciem pierwszej rundy danego turnieju. Informacja o takiej zmianie zostanie przekazana do wiadomości w najkrótszym możliwym terminie.

Postanowienia dodatkowe

Każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych i audiowizualnych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot.

Zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych.

Uczestnik Turnieju oświadcza, że znany mu jest obowiązek określony w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o Sporcie i oświadcza, że jest zdolny do udziału we współzawodnictwie sportowym.

Postanowienia końcowe

Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.

Wszelkie uwagi uczestników Mistrzostw dotyczące stanu pola, organizacji turnieju lub innych spraw z tym związanych powinny być zgłaszane na piśmie lub drogą elektroniczną do Komitetu Turnieju.

Rejestracja na turniej Mistrzostw KKG i KVG&CC oznacza, że: zawodnik zapoznała się z regulaminem szczegółowym turnieju i akceptuje jego postanowienia.

 

 

 

 

29 września 2015

Pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m.in. do tego, aby wyświetlać dopasowaną ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane, dotyczące ruchu na stronie, które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności lub na stronie dot. cookies